OM OSS

”Notes for Peace vill skapa en modern folkrörelse för fred och frihet som samlar och lyfter de goda krafterna. En folkrörelse för mänskligheten som ska inspirera till praktisk handling, engagemang och hopp där vi alla är del av samma helhet. ”

Det började med att två världsmedborgare ställde sig frågan ”Vad kan jag göra för freden?” De gav sig ut på en resa till Etiopien tillsammans med Svenska FN-förbundet för att lära sig mer om hur FN-familjen arbetar. Med sig på resan hade de en idé om att göra skillnad. Genom upplevelsebaserad inlärning ville de förändra och skapa en ny mötesplats i den digitala och fysiska världen. I Addis Abeba träffade de Colin Stewart, Peacekeeping Manager inom FN och fick bekräftat att det krävs ett nytänkande kring strategiskt och praktiskt freds-arbete. För att höja medvetenheten, öka kunskapen kring fred och vad vi var och en kan bidra med föddes Notes for Peace.
Initiativtagarna till Notes for Peace är medborgare som bryr sig, som är nyfikna, vetgiriga och bär på kunskap och kontakter som kan möjliggöra att folket talar om fred på ett nytt folkligt sätt – på ett sätt som ännu tidigare inte funnits, som triggar våra känslor och vårt egenansvar.


Med Notes for Peace skapas en arena som samlar de goda krafterna, där alla kan uttrycka sina tankar och idéer om hur vi ska bemöta världens utmaningar på ett fredligt och för mänskligheten gynnsamt sätt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅLET ÄR ATT:
 

Producera en årligen återkommande fredskonsert i världsklass.

- som engagerar, berör och sammanför. 

- som visualiserar känslor i form glädje, samhörighet, hopp och värme.

- som visualiserar fakta om världen och de globala målen på nya sätt.

- där musiken förenar och sprider ett fredsbudskap ut i världen.

Skapa en internationell mötesplats för fred.
- där allmänheten, vetenskapen, kulturen, politiken, skolan, organisationer, näringsliv möts fysiskt och digitalt. Här utvecklas och sprids ny kunskap, insikter och nya projekt för att skapa samförstånd och fred i världen.

- som blir en svensk röst och bidrag ut i världen, en "social innovation" för ett fredligare samhälle och som på sikt arrangeras/sänds på fler platser nationellt och internationellt.

- där den digitala mötesplatsen möjliggör att vi kan ses året runt, dygnet runt – den fysiska inspirerar till det mänskliga nära mötet.

Skapa en modern folkrörelse.
- som är öppen och tillgänglig för alla.

- där du själv investerar i din egen framtid.

- som för vidare varje tanke för att bygga ny kunskap och nya insikter.

- som sätter ord på världens orättvisor och vad som måste förändras.

- där kunskap möter vilja och ambition.

HISTORIA

DEN ALLMÄNNA FREDSKONGRESSEN I VARBERG, 25-27 JUNI 1915.  Mitt under brinnande krig, arrangerades i Varberg en fredskongress som samlade föreningar från hela Norden. I tio punkter sammanfattades kongressen sina förslag på hur man skulle få slut på kriget och i en av punkterna föreslås inrättandet av ett världsparlament. De tio resolutionerna skickades ut till alla världens regeringar. Uppropet och de ledande personerna i den svenska fredsrörelsen fick betydelse för den europeiska och amerikanska fredsrörelsen. 1918 presenterar den amerikanska presidenten den s.k. Wilsondoktrinen med bland annat en punkt med i stort sett likalydande formulering kring upprättandet av en association för alla oberoende stater. Detta blev utgångspunkten för inrättandet av NF (Nationernas Förbund) den sammanslutning som föregick bildandet av FN. För att uppmärksamma 100-årsjubileumet anordnandes den första Notes for Peace konserten i Varberg. Det blev en stor succé och 2019 ses vi på Skansen.
 

© 2016 by Notes for Peace
 

Våra samarbetspartners